Het woord "rotzak" wordt gebruikt als een informele, vaak negatieve term om naar iemand te verwijzen die als onaangenaam, gemeen of slecht gedrag vertoont. Het is een scheldwoord dat wordt gebruikt om iemand te beschrijven die anderen opzettelijk pijn doet, gemeen is, of zich op een onplezierige manier gedraagt. Het kan worden toegepast op verschillende situaties, van kleine irritaties tot ernstiger gedrag. Over het algemeen wordt het woord gebruikt om afkeuring of frustratie uit te drukken jegens het gedrag van een persoon.

The word ROTZAK "scumbag" is used as a colloquial, often negative term to refer to someone who exhibits unpleasant, mean, or bad behavior. It is a swear word used to describe someone who deliberately hurts others, is mean, or behaves in an unpleasant way. It can be applied to a variety of situations, from minor irritations to more serious behaviors. Generally, the word is used to express disapproval or frustration towards a person's behavior.

Le mot ROTZAK « salaud » est utilisé comme un terme familier, souvent négatif, pour désigner quelqu'un qui présente un comportement désagréable, méchant ou mauvais. C'est un gros mot utilisé pour décrire quelqu'un qui blesse délibérément les autres, est méchant ou se comporte de manière désagréable. Elle peut être appliquée à diverses situations, depuis des irritations mineures jusqu’à des comportements plus graves. Généralement, le mot est utilisé pour exprimer la désapprobation ou la frustration envers le comportement d'une personne.

"Rotzak online" verwijst naar een persoon die zich op een digitale platform, zoals sociale media, online forums, chatrooms, of online games, op een onaangename, gemeen, of storende manier gedraagt. Dit kan variëren van pesten, trollen, intimideren, lastigvallen, bedreigen, tot het verspreiden van haatdragende taal, valse informatie of het maken van kwetsende opmerkingen tegen anderen. Het gedrag van een "rotzak online" kan diverse vormen aannemen en kan schadelijk zijn voor anderen die online zijn.

"Rotzak online"  « Scumbag online » refers to a person who behaves in an unpleasant, mean, or disruptive manner on a digital platform, such as social media, online forums, chat rooms, or online games. This can range from bullying, trolling, intimidating, harassing, threatening, to spreading hate speech, false information or making hurtful comments to others. The behavior of an "online bastard" can take many forms and can be harmful to others online.

"Rotzak online" « « salaud online » » fait référence à une personne qui se comporte de manière désagréable, méchante ou perturbatrice sur une plateforme numérique, telle que les réseaux sociaux, les forums en ligne, les forums de discussion ou les jeux en ligne. Cela peut aller de l'intimidation, du trolling, de l'intimidation, du harcèlement, des menaces, à la diffusion de discours de haine, de fausses informations ou de commentaires blessants envers autrui. Le comportement d’un « salaud en ligne » peut prendre de nombreuses formes et être préjudiciable aux autres en ligne.

Het spijt me te melden dat ik iemand kent die ik als een rotzak beschouwt. Het is moeilijk om met mensen om te gaan die zich onaangenaam gedragen. Het is belangrijk om grenzen te stellen en voor jezelf op te komen als je geconfronteerd wordt met gedrag dat je als onaanvaardbaar beschouwt. 

I'm sorry to report that I know someone whom I consider to be a scumbag. It's difficult to deal with people who behave unpleasantly. It's important to set boundaries and stand up for yourself when faced with behavior you find unacceptable.

Je suis désolé de vous informer que je connais quelqu'un que je considère comme un salaud. Il est difficile de gérer des personnes qui se comportent de manière désagréable. Il est important de fixer des limites et de défendre vos droits lorsque vous êtes confronté à un comportement que vous jugez inacceptable.