Update

24/08/2022 9:13 ...

Maatregelen tegen parkeren - Measures against parking - Mesures contre le stationnement -

adres, Mulslaan 55 A, 1820 Steenokkerzeel

Onbevoegden verschaffing zich toegang tot de prive - Unauthorized access to the private - Accès non autorisé au privé

Het werkelijk genot van de plaats heeft de persoon die zich heen en weer verplaatst naar zijn nis of naar zijn garage - The real pleasure of the place is the person who moves back and forth to his niche or to his garage - Le vrai plaisir du lieu, c'est la personne qui va et vient dans sa niche ou dans son garage.

Iedereen moet er voor zorgen dat dit eigendom wordt gewaarborgd en onbevoegden zal niet worden toegestaan toegang te hebben - Everyone must ensure that this property is safeguarded and unauthorized persons will not be allowed access - Chacun doit s'assurer que cette propriété est protégée et que les personnes non autorisées ne seront pas autorisées à y accéder

Derhalve zal worden opgetreden tegen degenen die niet mee zorgen of zelfs tegen werken om te waarborgen. - Action will therefore be taken against those who do not contribute or even work against the guarantee. - Des mesures seront donc prises contre ceux qui ne cotisent pas ou même travaillent contre la garantie. -

Eigenaars "liefhebbers" van 123Beheer kunnen moeilijk ontkennen REEDS op de vingers te zijn getikt (geen voertuigen parkeren op de gemene delen) - Owners "enthusiasts" of 123Beheer can hardly deny that they ALREADY were finger tapped (told not to park vehicles in the common areas) - Les propriétaires "enthousiastes" de 123Beheer peuvent difficilement nier qu'on leur a DEJA tapé sur les doigt (de ne pas garer les véhicules dans les parties communes)

Dit dan nog eens desondanks hun reeds eerder genomen schriftelijke beslissingen in "vergadering" - This again despite their previously taken written decisions in "meeting" - Ceci encore malgré leurs décisions écrites précédemment prises en "réunion"

Zo zijn er bijvoorbeeld twee die de buurt terroriseren - For example, there are two who terrorize the neighborhood - Par exemple, il y en a deux qui terrorisent le quartier

11:06


 

 

Onaanvaardbaar

 

Hier spreekt men Nederlands - Here people speak Dutch - Ici, les gens parlent Néerlandais

GEMEENSCHAPPELIJK ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Sectie 1. Toepassingsgebied en definities
Artikel 1.
§1. Het huidige reglement is van toepassing op de openbare ruimte en iedere voor het publiek toegankelijke ruimte. Het is ook van toepassing op de private ruimte wanneer de openbare veiligheid, rust, gezondheid of reinheid in het gedrang wordt gebracht door situaties die hierin hun oorsprong vinden.

Artikel 12.
Het is verboden om zich onrespectvol of agressief op te stellen, op gelijk welke wijze (door middel van woorden, handelingen, gebaren, geschriften, enz.) tegenover elke persoon die belast is met het doen naleven van de wetten en reglementen,


Vaststellingen van overtredingen kunnen ook hier worden gemeld

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

 

 

Onaanvaardbaar

 

Camera

Vaststelling 25.08.2022

Vaststelling schriftelijk

2 24.08.2022

Vaststelling schriftelijk

1 23.08.2022

Vaststelling schriftelijk 17.08.2022

Vaststelling schriftelijk 14.08.22

.

.

.

.ook garagistenpraktijk

finaal aangetekend

DIVERS


de put - en .. het putdeksel ... in procedure


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verzekering ? nummerplaat ?