Homepage Katrien Devijver notaris notaire

Bij de Notaris - Chez le notaire

nog niets op mijn rekening

toujours rien sur mon compte

Notaris: meester Katrien Devijver

kantoor: 1910 Kampenhout

Frederik Wouterslaan 23,

 

Maandag 26/06/2023. Als je vandaag een dading ondertekend staat het geld vrijdag op de rekening.

 

Lundi 26/06/2023. Si vous signez une transaction aujourd'hui, l'argent sera sur le compte vendredi.

28-06-2023 Liquidation-répartition de succession    Nous nous référons à ce dossier et procédons au paiement conformément au décompte ci-joint.

21° het beschikbaar saldo : de beschikking van de notaris over voldoende gelden om zijn verplichtingen onmiddellijk na te komen ten aanzien van zijn cliënten en van andere schuldeisers van het kantoor die beschikken over een opeisbare schuldvordering.

Hoofdstuk III. Organisatie van de boekhouding
Afdeling 1. Algemeen 3
2/09/2022
Art. 4. De notaris voert een regelmatige boekhouding overeenkomstig de gebruikelijke regels
van de dubbele boekhouding en overeenkomstig het rekeningenstelsel.
De boekhouding wordt minstens maandelijks gecentraliseerd.
Art. 5. De boekhouding voldoet ten minste en te allen tijde aan de volgende criteria:
1° de situatie van het kantoor weergeven en toelaten om de ontvangsten en uitgaven vast te
stellen die door de notaris zijn verricht hetzij ter gelegenheid van een akte of verrichting door
zijn ambt hetzij voor rekening van cliënten of lastgevers;
2° toelaten onmiddellijk de bedragen vast te stellen die verschuldigd zijn aan derden zowel op
een globale als op een individuele manier;
3° toelaten het beschikbaar saldo vast te stellen;
4° toelaten om op een betrouwbare en transparante wijze de boekhouding te controleren;
5° in staat zijn aan de verplichting bepaald in artikel 33 van de wet op het notarisambt te
voldoen.

21° le solde disponible : la disposition par le notaire de fonds suffisants pour remplir immédiatement ses obligations envers ses clients et autres créanciers de l'étude qui ont une créance exigible.

Chapitre III. Organisation de la comptabilité
Section 1. Généralités 3
09/02/2022
Art. 4. Le notaire tient une comptabilité régulière selon les règles habituelles
de la comptabilité en partie double et conformément au plan comptable.
La comptabilité est centralisée au moins mensuellement.
Art. 5. Les comptes répondent au moins et à tout moment aux critères suivants :
1° afficher la situation du bureau et permettre de déterminer les recettes et les dépenses
accompli par le notaire soit à l'occasion d'un acte ou d'une transaction par
son bureau pour le compte de clients ou de mandants ;
2° permettre la détermination immédiate des sommes dues aux tiers ainsi que sur
de manière globale et individuelle ;
3° permettre de déterminer le solde disponible ;
4° permettent de vérifier les comptes de manière fiable et transparente ;
5° être en mesure de se conformer à l'obligation prévue à l'article 33 de la loi sur le notariat
remplir.


Not. meester Filip de Sagher

kantoor

Van Frachenlaan 34, 1820 Steenokkerzeel

 ( ̶D̶o̶o̶r̶h̶a̶l̶e̶n̶)

immers:

betaalopdracht is nooit uitgevoerd,

verplicht maart 2018

- aan Federale Pensioendienst

ten nadele van Alfons Hennes


Not. meester Katrien Devijver

kantoor

Frederik Wouterslaan 23, 1910 Kampenhout

 ( ̶D̶o̶o̶r̶h̶a̶l̶e̶n̶)

immers

betaalopdracht is nog niet uitgevoerd,

verplicht 30/06/2023

- aan Alfons Hennes

ten nadele van Alfons Hennes

 

26.06.23 vandaag tekenen is vrijdag 30.06.23 op de rekening.

28.06.23 Wij verwijzen naar dit dossier en gaan over tot uitbetaling conform de bijgevoegde afrekening.

04.07.23 Het dossier moet eerst boekhoudkundig verwerkt worden, waarna kan worden overgeschreven. U kan dit bedrag eerstdaags op uw rekening verwachten.

10.07.23 Geen uitbetaling 14 dagen NA datum. Ik ben van mening dat de notaris onprofessioneel of onethisch handelt.

resultaat
25.953,00 EUR
23.999,00 EUR
verschil 1.954 EURO kwijt door notaris meester Devijver Katrien (geboekt achterstal betaling erfenis)


Not. meester Olivier Palsterman

kantoor

Van Orleystraat 1, 1000 Brussel

.