2021 ? Verkozen syndicus bij VME Mulslaan 55(A) oorspronkelijk na oproep per gewone brief voor jaarlijkse statutaire algemene vergadering?

Neen, er is geen spraak van diens verkiezing in een jaarlijkse statutaire algemene vergadering.

Artikel zevenendertig.- Bijeenroepingen.

De bijeenroepingen statutaire algemene vergadering worden bij gewone brief, veertien dagen vooraf, door de zorgen van de beheerder verzonden.


2021 ? Verkozen syndicus oorspronkelijk na oproep per aangetekende brief of na wettige oproep in een Buitengewone algemene vergadering?

Neen

Artikel zesendertig.- Buitengewone algemene vergadering.
Buiten de statutaire algemene vergadering kunnen er buitengewone algemene vergaderingen door de zorgen van de beheerder worden bijeengeroepen, zo dikwijls dit nodig is.

Bladzijde 7, punt 13, 3e paragraaf : De bijeenroeping geschied bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. (bron : reglement van interne orde door 123Beheer zelf op inzage)

Zowiezo de door de mede-eigenaars genomen beslissing(en) bijlage 2 blz 1 en blz 2 , op de algemene vergadering 08.12.2018 , bij het agendapunt van de syndicus nr 1 , om dit al dan niet te laten doen via e-mail, is word werd van tafel geveegd door 123Beheer zelf : 05.10.21 ... De algemene vergadering heeft geen bevoegdheid om beslissen op welke wijze eigenaars hun documenten wensen te ontvangen. Dit is iets wat elke eigenaar afzonderlijk kan beslissen.

 

Een ganse reeks details zullen bepalen of men kan besluiten tot een ongeldige vergadering.

 

Is de regel al dan niet van toepassing om binnen de 4 maanden na de vergadering de zaak aan de rechter voorleggen?

 

Welke vergadering als er geen uitnodiging is?


 

Dus : Eerste contact ?

komt van 123beheer  <syndicus@123beheer.be> 30 september 2021 om 18:12 Aan: "fons.hennes@gmail.com"

 

Voor VME Mulslaan 55(A) ? Als syndicus ?

En met welk recht dit alles?

Antwoord verwacht sindsdien - Waar beroept 123Beheer zich op?

2021 ? Syndic élu chez VME Mulslaan 55(A) a l'origine après convocation par lettre ordinaire à l'assemblée générale statutaire annuelle ?

Non, il n'est pas fait mention de son élection lors d'une assemblée générale statutaire annuelle.

Article trente-sept.- Convocations.

Les convocations de l'assemblée générale statutaire sont adressées par courrier ordinaire, quatorze jours à l'avance, par les soins du gérant.


2021 ? Syndic élu initialement après convocation par lettre recommandée ou après convocation légale en Assemblée Générale Extraordinaire?

Non

Article trente-six.- Assemblée générale extraordinaire.
En dehors de l'assemblée générale statutaire, des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par les soins du gérant, aussi souvent que nécessaire.

Page 7, point 13, 3ème alinéa : La convocation est envoyée par lettre recommandée, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. (source : règles d'ordre intérieur par 123Beheer même à l'inspection)

En tout état de cause, la ou les décision(s) prise(s) par les copropriétaires annexe 2 page 1 et page 2 , lors de l'assemblée générale du 08.12.2018 , au point de l'ordre du jour du syndic n° 1 , de le faire ou non par e-mail, ce mot est est devenir est devenu balayé par 123Beheer lui-même : 05.10.21 ... L'assemblée générale n'a pas compétence pour décider comment les propriétaires souhaitent recevoir leurs documents. C'est quelque chose que chaque propriétaire peut décider individuellement.

 

Toute une série de détails déterminera si l'on peut décider d'une réunion invalide.

 

La règle s'applique-t-elle ou non de soumettre l'affaire au tribunal dans les 4 mois suivant la réunion ?

 

Quelle réunion s'il n'y a pas d'invitation ?


 

Donc : Premier contact ?

viens de 123beheer <syndicus@123beheer.be> 30 septembre 2021 vers 18:12 A: "fons.hennes@gmail.com"

 

Pour VME Mulslaan 55(A) ? En tant que syndic ?

Et de quel droit tout cela ?

Réponse attendue depuis - Sur quoi 123Beheer s'appuie-t-il ?


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

123beheer Peter Brems Syndicus

0001

Transparent ???

U kan 24/7 de gegevens van uw mede-eigendom raadplegen.

You can consult the data of your co-ownership 24/7.

Vous pouvez consulter les données de votre copropriété 24h/24 et 7j/7.

Online ???

toegang voor mede-eigenaars Via de website kan u gemakkelijk nieuwsberichten lezen, documenten raadplegen, uw eigen financieel overzicht opvolgen, meldingen plaatsen, uw persoonlijke gegevens wijzigen en meterstanden doorgeven.

accès pour les copropriétaires Via le site Web, vous pouvez facilement lire des actualités, consulter des documents, surveiller votre propre aperçu financier, placer des rapports, modifier vos données personnelles et transmettre des relevés de compteurs.

access for co-owners Via the website you can easily read news items, consult documents, monitor your own financial overview, place reports, change your personal data and submit meter readings.

 

?? geen toegang no access pas d'accès